Pogledajte video da saznate šta o ljudskim pravima u BiH misle mladi.

Pogledajte video da saznate šta o ljudskim pravima u BiH misle mladi.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra, na dan kada je potpisana Opšta deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine. Evropska konvencija o ljudskim pravima je pravni akt Savjeta Evrope o zaštiti sloboda i prava, donijet u Rimu 4. novembra 1950. godine. Prve potpisnice Konvencije bile su: Belgija, Velika Britanija, Danska, Irska, Island, Italija, Luksemburg, Nemačka, Norveška, Turska, Francuska i Holandija. Bosna i Hercegovina je ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda a Aneks 6 Ustava osigurava najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Pogledajte video da saznate šta o ljudskim pravima u BiH misle mladi.