Evropska unija, Misija OSCE-a u BiH, Vijeće Evrope, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije obilježile Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Sarajevo, 12. decembar 2017. godine

Danas smo obilježili Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Korupcija ostaje jedna od glavnih prijetnji prosperitetnoj budućnosti Bosne i Hercegovine (BiH). Osnovno ljudsko pravo građana BiH je da žive u društvu u kojem nema korupcije. Javne institucije u kojima nema korupcije su neophodne za obnovu povjerenja, poboljšanje usluga organa vlasti, privlačenje investitora i uklanjanje prepreka ekonomskom razvoju.

Politički lideri su se obavezale na borbu protiv korupcije, ali ono što je urađeno nije dovoljno. Jedan od konkretnih koraka koje je moguće preduzeti na sprečavanju korupcije je usvajanje čvrstih mehanizama za rješavanje sukoba interesa u javnom sektoru. To je u skladu sa obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela kao država članica Vijeća Evrope i OSCE-a. Štaviše, stavljanje u funkciju snažnog mehanizma za rješavanje sukoba interesa predstavlja sastavni dio procesa pristupanja EU.

Sadašnji mehanizmi za rješavanje sukoba interesa u Bosni i Hercegovini su neadekvatni i ne ispunjavaju međunarodne standarde. Nezavisnost komisije na državnom nivou nije u dovoljnoj mjeri garantovana, a prijavljena imovina i interesi nisu javni. Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt BiH tek treba da implementiraju svoje zakone o sukobu interesa. Samo u Republici Srpskoj postoji tijelo koje ispunjava minimalne međunarodne standarde.

Drago nam je što možemo vidjeti da je nekoliko poslanika Parlamentarne skupštine BiH predložilo novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, o kome će se ove sedmice voditi rasprava u parlamentarnoj komisiji.

Ovo predstavlja jedinstvenu priliku da parlament preduzme konkretne korake naprijed na jačanju integriteta i odgovornosti javnih zvaničnika i na obnavljanju povjerenja građana. Po našoj ocjeni, taj prijedlog zakona bi značajno poboljšao situaciju i nadamo se raspravi u parlamentu koja će dalje osnažiti ovaj prijedlog zakona.

Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, Vijeće Evrope, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, te ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije će nastaviti da pružaju podršku svim pozitivnim inicijativama u borbi protiv korupcije.