EU nastavlja podržavati unapređenje efikasnosti rada na predmetima ratnih zločina

Podržavajući jačanje vladavine prava, kvalitete i integriteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, Evropska unija već dugi niz godina podupire funkcionalnost procesâ tranzicijske pravde kroz usposta...

Podržavajući jačanje vladavine prava, kvalitete i integriteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini, Evropska unija već dugi niz godina podupire funkcionalnost procesâ tranzicijske pravde kroz uspostavljanje sistemskih pretpostavki efikasne implementacije Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Državna strategija). Počev od 2014. godine prethodne faze pomoći Evropske unije implementirane su alokacijom pred-pristupnih IPA fondova ukupne vrijednosti 14.8 miliona eura. Realizacija sredstava fokusirala je unapređenje niza segmenata efikasnosti i kvalitete procesuiranja predmeta ratnih zločina pred nadležnim sudovima i tužilaštvima.

Ostvareni rezultati

Osiguravajući redovnu stručnu i administrativnu podršku Nadzornom tijelu za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Nadzorno tijelo), uz novčana sredstva za finansiranje rada preko 20 sudija i tužilaca, preko 100 pozicija dodatnog (stručnog i administrativnog) osoblja, kao i sredstva za unapređenje materijalnih resursa u sudovima i tužilaštvima, podrška EU rezultirala je smanjenjem broja neriješenih predmeta ratnih zločina za više od 50% od početka implementacije. Implementiranim sistemskim mjerama unapređenja, te kontinuiranim nadzorom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) i Nadzornog tijela, broj neriješenih predmeta ratnih zločina u tužilaštvima u BiH značajno je smanjen u prethodnom periodu. Predstavljeno numerički – 1404 KTRZ predmeta protiv više od 4000 lica riješeno je tužilačkom odlukom u periodu 2014. do septembra 2020. godine. Također, aktivnostima VSTV-a BiH na organizaciji i održavanju redovnih profesionalnih skupova u formi okruglog stola, unaprijeđene su praktične vještine i stručna znanja preko 300 sudija, tužilaca i advokata.

Uz podršku projektnog tima VSTV-a BiH, Nadzorno tijelo je implementiralo, odnosno započelo s implementacijom niza mjera usmjerenih ka unapređenju realizacije ciljeva Državne strategije. Tako, pružena je podrška u aktivnostima uspostave centralizovane baza e-podataka i dokaza u predmetima ratnih zločina u Tužilaštvu BiH, poduzete su mjere harmonizacije sudske prakse u predmetima ratnih zločina u okviru Panela za ujednačavanje sudske prakse u krivičnoj oblasti, te je započeto sa unapređenjem funkcionisanja regionalne saradnje u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Također, adekvatnom raspodjelom, unaprijeđena je prohodnost mehanizma prenošenja predmeta ratnih zločina između nivoa pravosuđa u BiH kao jednog od strateških ciljeva koji osigurava pretpostavke sveukupne efikasnosti rada na predmetima ratnih zločina. U kontekstu održivosti podrške Evropske unije potrebno je istaći da je transferom finansiranja 21 nosioca pravosudnih institucija sa donatorskog, na redovno, budžetsko finansiranje u BiH uspostavljen adekvatan domaći okvir za rad na predmetima ratnih zločina.

Međutim, i pored vidljivih ostvarenih rezultata, pravosudne institucije u BiH i dalje registruju značajan broj neriješenih predmeta ratnih zločina, sa preko 4000 prijavljenih/osumnjičenih, dok zastoj u funkcionisanju regionalne saradnje dodatno opterećuje sudove i tužilaštva, te otežava privođenje pravdi pretpostavljenih počinilaca ratnih zločina. Pozitivan korak u pravcu unapređenja okvira nacionalne normativne strateške platforme efikasnog sistema rada na predmetima ratnih zločina predstavlja usvajanje Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Revidirana strategija). Kako temeljni strateški cilj utvrđuje obavezu procesuiranja najsloženijih i najprioritetnijih predmeta do kraja 2023. godine, tako se pravosudne institucije u BiH, koje još uvijek funkcioniraju u vanrednom režimu rada uzrokovanim COVID-19 pandemijom, nalaze pred velikim izazovom.

Nastavak podrške EU – IPA 2019

Potvrđujući svoje dugogodišnje partnerstvo u nastojanjima usmjerenim ka okončanju procesa tranzicijske pravde, Evropska unija je u okviru IPA 2019 cjelodržavnog programa pomoći “EU4 Transitional Justice” alocirala ukupno 4 miliona eura direktne podrške sudovima i tužilaštvima nadležnim za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Usaglašavajući ciljeve podrške sa realizacijom mjera i rokova propisanih Revidiranom strategijom, podrška Evropske unije će u trajanju od 24 mjeseca (01.01.2021 – 31.12.2022. godine) biti implementirana kroz projektnu strukturu “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH”. Ovaj projekat predstavlja četvrtu sukcesivnu fazu podrške Evropske unije koja će obuhvatiti ukupno 27 pravosudnih institucija korisnika, od čega 16 tužilaštava i 11 sudova, Ministarstvo finansija i trezora BiH, VSTV BiH i Odsjek krivične odbrane pri Ministarstvu pravde BiH. Racionalnom alokacijom, korisnicima podrške su obezbijeđena sredstva za plate 96 uposlenika za pružanje stručne i administrativne podrške sudijama i tužiocima u radu na predmetima ratnih zločina (stručni saradnici i savjetnici, istražitelji, psiholozi, administrativno – tehničko osoblje i dr.).

Jednako kao i u prethodnim fazama, VSTV BiH imat će ulogu koordinatora zajedničkih i komplementarnih aktivnosti sudova i tužilaštava, vršeći redovan nadzor nad kvantitativnim aspektima dinamike i efikasnosti rada na predmetima ratnih zločina. U tu svrhu će se u okviru projektnih aktivnosti organizirati redovni sastanci Nadzornog tijela, periodični sastanci svih glavnih tužilaca u BiH radi razmatranja aktuelnih pitanja, dok će u formi pružanja stručne i administrativne podrške, rezultati rada pravosuđa redovno biti prezentovani VSTV-u BiH i Nadzornom tijelu zajedno sa prijedlozima mjera za unapređenje. Segment aktivnosti  profesionalne i stručne edukacije će biti realizovan u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH u pravcu organizacije stručnih tematskih skupova za sudije, tužioce i advokate u cilju razmatranja aktuelne problematike. Kroz finansiranje 96 pozicija dodatnog (stručnog i administrativnog) osoblja, te dodatno unapređenje materijalnih troškova pravosudnih institucija, prezentovana projektna struktura ima za osnovni cilj smanjenje broja neriješenih KTRZ predmeta u tužilaštvima za najmanje 65% do kraja 2022. godine.

Očekujući nastavak pozitivnih rezultata ostvarenih tokom prethodnih projektnih faza, Evropska unija je odobravanjem novog projekta potvrdila svoje dugogodišnje opredjeljenje za nastavak podrške pravosuđu BiH i partnerski status u pomoći okončanja procesa tranzicijske pravde u BiH kroz efikasnije procesuiranje predmeta ratnih zločina.