4 Juna, 2020

Podrška u upravljanju migracijskim tokovima

Evropska komisija je danas usvojila paket pomoći u iznosu od 20 miliona eura kako bi se Bosni i Hercegovini pružila podrška u upravljanju migracijskim tokovima. Time je ukupan iznos pretpristupne pomoći EU-a u ovoj oblasti dostigao 50,2 miliona eura, pored već osigurane humanitarne pomoći EU-a u iznosu od 10,3 miliona eura.

Kroz podršku EU-a osigurava se smještaj i hrana izbjeglicama, tražiteljima azila i migrantima, unapređuju standardi zaštite i životni uslovi, kao i pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama, uključujući obrazovanje djece. Sredstva EU-a također će unaprijediti kapacitet bh. vlasti za identifikaciju izbjeglica, tražitelja azila i migranata, njihovu registraciju i upućivanje na usluge, te za graničnu kontrolu i nadzor. 

U okviru humanitarnog i operativnog odgovora na COVID-19, kroz svoja finansijska sredstva EU nastavlja pružati podršku nedavno uspostavljenom hitnom privremenom objektu na lokaciji Lipa te osiguranje smještaja, hrane, higijenskih potrepština, medicinske njege i osnovnih usluga za do 1.000 osoba izvan smještajnih centara na području Unsko-sanskog kantona.

EU očekuje da domaće vlasti u potpunosti iskoriste sredstva EU-a osiguravajući efikasnu koordinaciju u upravljanju migracijama i azilom, posebno kroz preuzimanje upravljanja privremenim prihvatnim centrima finansiranim sredstvima EU-a i pronalaženje drugih odgovarajućih javnih objekata. Preduslovi za kontinuiranu podršku EU-a Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti jesu poštivanje domaćih propisa i međunarodnih obaveza u postupanju sa izbjeglicama i migrantima, posebno maloljetnicima, pored bezbjednog i nesmetanog rada humanitarnih partnera.

Opće informacije

S ovom posebnom mjerom u iznosu od 20 miliona eura, ukupna podrška za BiH u upravljanju migracijama od 2018. godine do danas iznosi 50,2 miliona eura, dok je iznos humanitarne pomoći 10,3 miliona eura. Nadalje, EU pomaže Bosni i Hercegovini u oblasti azila, migracija i upravljanja granicama sa 24,6 miliona eura od 2007. godine. Također, od januara 2016. godine, Bosna i Hercegovina je korisnica regionalnog programa „Podrška upravljanju migracijama u kontekstu zaštite osjetljivih kategorija“, u vrijednosti od 14,5 miliona eura za cijeli Zapadni Balkan i Tursku. Pored toga, u okviru Instrumenta koji doprinosi stabilnosti i miru (IcSP) Službe za instrumente vanjske politike Evropske komisije (FPI), Bosna i Hercegovina će biti među glavnim korisnicima regionalnog programa, zajedno sa Srbijom, vrijednosti od 8 miliona eura, s ciljem rješavanja COVID-19 izazova među migrantima i tražiteljima azila. EU je također angažovala stručnjaka za pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini na koordinaciji upravljanja migracijama.

Show Buttons
Hide Buttons