Policijski službenici i službenice u Tuzli potiču borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama

U Tuzlanskom kantonu kampanja s ciljem uticaja na ponašanje je dovela do promjena u kantonalnoj policiji kad je u pitanju borba protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Kampanja pod nazivom ...

U Tuzlanskom kantonu kampanja s ciljem uticaja na ponašanje je dovela do promjena u kantonalnoj policiji kad je u pitanju borba protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Kampanja pod nazivom „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“, koju provodi udruženje Vive žene u okviru UN Women regionalnog programa „Provođenje normi, mijenjanje stavova“, kojeg finansira Evropska unija, dolazi u posebno važnom trenutku, u jeku pandemije COVID-19, tokom koje je zabilježeno drastično povećanje broja ljudi koji su se našli u ranjivom položaju i kojima je potrebna zaštita i podrška.

Aktivnosti Vive žene pod regionalnim programom imaju naročit fokus na policijske službenike/ce iz Tuzlanskog kantona jer su upravo oni prvi koji dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja kada one traže pomoć i zaštitu. Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova iz 2019. godine pokazuju da se u samo 20% prijavljenih slučajeva nasilja u porodici predložila i izrekla neka od zakonom predviđenih mjera zaštite (zabrana približavanja žrtvi nasilja, udaljenje iz stana i zabrana vraćanja u stan, obavezan psihosocijalni tretman, obavezno liječenje od ovisnosti, privremeno lišenje slobode i zadržavanje itd.).

Jedno  od značajnih dostignuća ovog projekta jeste aktivno učešće policije u planiranju projektnih aktivnosti, njihova motiviranost i živa riječ kojom se oni kroz video uradak obraćaju, ne samo žrtvama nasilja u porodici nego cjelokupnom stanovništvu,“ rekla je gđa. Zečević.

Koristeći metodologiju pod nazivom Komunikacije za uticaj na ponašanje (Communications for Behavioral Impact), osnovni cilj je povećanje stope predloženih zaštitnih mjera od strane policijskih službenika/ca. U sklopu kampanje „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“ cilj je da se potaknu oni čiji se glasovi ne čuju u njihovom nastojanju da zatraže pomoć i oni koji nemaju hrabrosti da prijave nasilje. Kampanja nastoji ohrabriti sve građane i građanke da se ponašaju odgovorno i prijavljuju nasilje policiji na broj 122. Dio kampanje je i inicijativa „od vrata do vrata“ koju provode policijski službenici/ce zajedno sa studentima i studenticama volonterima i volonterkama kako bi informisali građane i građanke o nasilju u porodici, postojećem zakonodavstvu i dostupnim mjerama zaštite od nasilja.

Kampanja ‘od vrata do vrata’ u okviru ovog projekta po prvi put je povezala policijske službenike/ce i mlade ljude, studente/ice koji su zajedno, direktno komunicirali sa građanima te propitivali stavove vezano za temu nasilja u obitelji,“ dodala je gđa. Zečević.

Uprkos izazovima koje je predstavila pandemija, sveobuhvatnom kampanjom je uključeno 850 građana i građanki kroz posjete od vrata do vrata, te preko milion ljudi je dosegnuto sadržajem na društvenim mrežama.

Kako bi unaprijedili postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici, Ministarstvo je, uz podršku Vive žene, razvilo „Smjernice za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici“, a trenutno 1600 policijskih službenika/ca koristi pomenute smjernice u njihovom svakodnevnom radu. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH je takođe postavljen na službenu stranicu Ministarstva kao čin kojim dodatno daju do znanja da su predati u borbi protiv nasilja.

Od početka su se osjetili efekti u radu policije. Obraćala se pažnja na stvari koje su ranije promicale. Posebno je bilo korisno u smislu evidentiranja i preduzimanja konkretnih mjera prema nasilnicima,“ naglasio je g. Safet Ibrahimović, bivši direktor Uprave policije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Tuzla i jedan od najvažnijih sudionika kampanje u njenim počecima.

Važnost saradnje između nevladinih organizacija koje pružaju usluge podrške žrtvama nasilja, kao što je Vive žene, i institucija, postaje posebno vidljiva tokom zajedničkih kampanja kao što je ova.

Nešto što nas dodatno čini zadovoljnim jeste povratna informacija policijskih službenika/ca koji nam sa ponosom jave kada po prijavi nasillja izađu na teren, te predlože zaštitnu mjeru. To je nešto što smo i željeli postići, ne samo da se predlažu zaštitne mjere propisane zakonom, već da to rade sa zadovoljstvom, razumijevanjem i poštivanjem ljudskih prava žrtava nasilja. Vjerujemo da smo kampanjom o važnosti primjene propisanih mjera i standarda postigli da policijski službenici/ce budu motivirani/e i da promijene i svoje ponašanje,“ rekla je gđa. Zečević.

Vive žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju je nevladnina organizacija sa sjedištem u Tuzli koja proteklih 27 godina neprestano radi na suzbijanju posljedica ratne traume, spečavanju svih oblika nasilja, te na izgradnji multietničke saradnje i poštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.