EU programi

Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini. U svojim aktivnostima se oslanja na različite finansijske instrumente, uključujući i centralizirane programe Evropske unije. Njihov cilj je pružanje podrške politikama EU, te unapređenje saradnje između država članica Evropske unije i njihovih građana u različitim oblastima: kulturi, nauci, zaštiti okoline, poduzetništvu, potrošačkoj politici, obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu, fiskalnoj i carinskoj politici, itd.

Učešće u programima EU omogućeno je zaključcima Evropskog vijeća donesenim u Solunu u junu) 2003. godine, sa ciljem davanja podrške njihovim naporima na putu ka evropskim integracijama, uz razmjenu dobrih praksi, iskustava i znanja, te usvajanje i implementaciju pravne tekovine EU. Učešće zemalja Zapadnog Balkana u programima EU regulirano je okvirnim sporazumima o općim načelima učešća svake pojedine zemlje u  tim programima.

Od januara 2007. godine, stupanjem na snagu Okvirnog sporazuma o općim načelima učešća Bosne i Hercegovine u programima Zajednice, pojedini programi su postali otvoreni i za BiH.) Bosna i Hercegovina nastavlja da širi svoje učešće u EU programima, na osnovu institucionalnih, ljudskih i finansijskih kapaciteta i potreba.

EU programi podržavaju politike Evropske unije i imaju za cilj unapređenje saradnje u oblasti: kulture, nauke, obrazovanja, civilnog društva, zaštite okoliša, preduzetništva, zdravstva, pravosuđa, porezne i carinske politike i drugih.

 

HORIZONT 2020

Horizont 2020 je najveći EU program za istraživanje i inovacije s dostupnih više od 80 milijardi eura za period 2014 – 2020, kao i dodatnim privatnim ulaganjima koja će privući. Horizont 2020 obećava nova otkrića i vrhunske ideje, time što omogućava njihovu realizaciju i plasiranje na tržište.

Za više informacija:

ERASMUS+

Erasmus+ podržava obrazovanje, obuku, mlade i sport. S budžetom od 14,7 milijardi eura, pruža mogućnost za studiranje, obuku, sticanje novih iskustava i volontiranje u inostranstvu za više od 4 miliona korisnika.

Za više informacija:

COST

Program COST (Evropska saradnja za nauku i tehnologiju) omogućava finansiranje stvaranja istraživačkih mreža – COST Akcija. Te mreže otvaraju prostor za saradnju naučnika u Evropi i šire, podstičući napredak u inovacijama. COST se finansira iz raznih EU programa za istraživanje i inovacije, a trenutno iz Horizont 2020 programa.

Za više informacija: https://www.cost.eu/

COSME

COSME je program Evropske komisije, koji podržava razvoj konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Program vrijedan 2,3 milijarde eura će biti realiziran od 2014 do 2020. godine.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

KREATIVNA EVROPA

Program Kreativna Evropa podržava audiovizuelni, kulturni i kreativni sektor. Različite šeme finansiranja podstiču audiovizuelne, kulturne i krativne djelatnike da posluju širom Evrope, doegnu do nove publike i razviju vještine. Za period 2014 – 2020 budžet programa iznosi 1,46 milijarde eura.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

EVROPA ZA GRAĐANE

Cilj programa Evropa za građane je doprinošenje razumijevanju građana Evropske unije, njene historije i raznolikosti, te podsticanje evropskog državljanstva kao i  unaprijeđenje građanskog i demokratskog učestvovanja na nivou EU.  Za period 2014 – 2020 budžet programa iznosi 185 miliona eura.

Za više informacija: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

EUREKA

EUREKA je međunarodna mreža u kojoj učestvuje više od 40 država i javno se finansira. Cilj je povećati evropsku konkurentnost podsticanjem inovativnog preduzetništva u Evropi, između malih i velikih industrija, istraživačkih instituta i univerziteta. Do sada je za podršku preko 5000 projekata dodijeljeno više od 30 milijardi eura.

Za više informacija: http://www.eurekanetwork.org/

CARINA 2020

Carina 2020 je EU program za saradnju koji državnim carinskim administracijama pruža mogućnost da razvijaju stručnost i razmjenjuju informacije. Program omogućava zajednički razvoj i rad velikih transevropskih IT sistema i umrežavanje državnih zvaničnika širom Evrope uz budžet od 547,3 miliona eura za period 2014 – 2020.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

FISCALIS 2020

Fiscalis 2020 je EU program za saradnju koji omogućava državnim poreznim administracijama stvaranje i razmjenu informacija i stručnosti. Omogućava zajednički razvoj i korištenje ključnih transevropskih IT sistema, kao i umrežavanje državnih zvaničnika širom Evrope. Budžet programa je 234,3 miliona eura za period 2014 – 2020.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en

ZDRAVLJE ZA RAZVOJ

Novi EU program Zdravlje za razvoj ima za cilj nadogradnju prethodnog programa, omogućavajući bolji zdravstveni razvoj i doprinoseći ekonomskom rastu i realizaciji ciljeva strategije Evropa 2020. Budžet za period 2014-2020 iznosi 449,4 miliona eura.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

PROGRAM ZA POTROŠAČE

Program za potrošače 2014 – 2020. podržava razvoj i konkurentnost Evropske unije s budžetom od 449 milijarde eura. Program nastoji osigurati visoki nivo zaštite potrošača kroz programe osnaživanja evropskih potrošača. U okviru EU strategije za pametni, održivi i integirsani rast, potrošači se nalaze u središtu unutrašnjeg tržišta.

Show Buttons
Hide Buttons