EU programi

Evropska unija je najveći pojedinačni donator sredstava i finansijske pomoći u Bosni i Hercegovini. U svojim aktivnostima se oslanja na različite finansijske instrumente, uključujući i centralizirane programe Evropske unije čiji cilj je pružanje podrške politikama EU te unapređenje saradnje između zemalja članica EU i njihovih građana u različitim oblastima: kulturi, nauci, zaštiti okoline, poduzetništvu, potrošačkoj politici, obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu, fiskalnoj i carinskoj politici, itd.

Učešće u programima EU omogućeno je zaključcima Evropskog vijeća donesenim u Solunu u junu 2003. godine, sa ciljem davanja podrške njihovim naporima na putu ka evropskim integracijama, uz razmjenu dobrih praksi, iskustava i znanja, te usvajanje i implementaciju pravne tekovine EU. Učešće zemalja Zapadnog Balkana u programima EU regulirano je okvirnim sporazumima o općim načelima učešća svake pojedine zemlje u  tim programima.

Od januara 2007. godine, stupanjem na snagu Okvirnog sporazuma o općim načelima učešća Bosne i Hercegovine u programima Zajednice, pojedini programi su postali otvoreni i za BiH. Bosna i Hercegovina nastavlja da širi svoje učešće u EU programima, na osnovu institucionalnih, ljudskih i finansijskih kapaciteta i potreba.

Programi Evropske unije 2021-2027

HORIZONT EUROPE

Horizont EUROPE, nastavak Horizont 2020 programa je najveći EU program za istraživanje i inovacije s dostupnih više od 95,5 milijardi eura za period 2021 – 2027, kao i dodatnim privatnim ulaganjima koja će privući. 

Za više informacija: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

ERASMUS+

Erasmus+ podržava obrazovanje, obuku, mlade i sport. S budžetom od 26,2 milijardi eura, pruža mogućnost za studiranje, obuku, sticanje novih iskustava i volontiranje u inostranstvu.

Za više informacija:

KREATIVNA EVROPA

Program Kreativna Evropa podržava audiovizuelni, kulturni i kreativni sektor. Različite šeme finansiranja podstiču audiovizuelne, kulturne i kreativne djelatnike da posluju širom Evrope, dosegnu do nove publike i razviju vještine. Za period 2021 – 2027 budžet programa iznosi 2,4 milijarde eura.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en

GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI (CERV)

Cilj novog programa Evropske unije je jačanje i promovisanje prava i vrijednosti EU. Program, nastavak uspješnog Evropa za građane za period 2021-2017 ima budžet od 1,55 milijardi eura što je najveći fond Evropske unije za promovisanje i zaštitu osnovnih prava, vladavine prava i demokratije.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv 

COST

Program COST (Evropska saradnja za nauku i tehnologiju) omogućava finansiranje stvaranja istraživačkih mreža – COST Akcija. COST Akcije omogućavaju saradnju naučnika u Evropi i šire te podstiću napredak u inovacijama. COST se finansira iz raznih EU programa za istraživanje i inovacije.

Za više informacija: https://www.cost.eu/

COSME

COSME je program Evropske komisije, koji podržava razvoj konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. 

Za više informacija: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

EUREKA

EUREKA je međunarodna mreža u kojoj učestvuje više od 40 država i javno se finansira. Cilj je povećati evropsku konkurentnost podsticanjem inovativnog preduzetništva u Evropi, između malih i velikih industrija, istraživačkih instituta i univerziteta. 

Za više informacija: http://www.eurekanetwork.org/

CARINA 2020

Carina 2020 je EU program za saradnju koji državnim carinskim administracijama pruža mogućnost da razvijaju stručnost i razmjenjuju informacije. Program omogućava zajednički razvoj i rad velikih transevropskih IT sistema i umrežavanje državnih zvaničnika širom Evrope uz budžet od 547,3 miliona eura za period 2014 – 2020.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-cooperation-programmes/customs-2020-programme_en

FISCALIS 2020

Fiscalis 2020 je EU program za saradnju koji omogućava državnim poreznim administracijama stvaranje i razmjenu informacija i stručnosti. Omogućava zajednički razvoj i korištenje ključnih transevropskih IT sistema, kao i umrežavanje državnih zvaničnika širom Evrope. Budžet programa je 234,3 miliona eura za period 2014 – 2020.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en