Pružimo im priliku da odlučuju o svojoj budućnosti

Bezbrižno djetinjstvo, kvalitetno obrazovanje, sigurne zajednice, ulaganje u potencijal i razvoj vještina ciljevi su se nastoji obezbijediti za svako dijete. Jačanjem prava djece, učenjem i osnaž...Bezbrižno djetinjstvo, kvalitetno obrazovanje, sigurne zajednice, ulaganje u potencijal i razvoj vještina ciljevi su se nastoji obezbijediti za svako dijete. Jačanjem prava djece, učenjem i osnaživanjem djece i omladine o njihovim pravima i mogućnostima, pomažu se odgojiti i obrazovati nove generacije u koje se polažu nade za izgradnju bolje budućnosti, za njih i za sve nas. 

Unaprijeđenom saradnjom i razmjenom ideja i inicijativa vladinih i nevladinih organizacija, institucija te uključivanjem glasa i mišljenja djece o odlukama koje ih se tiču, pomaci su mogući, naglašava Nela Hukić iz organizacije World Vision BH Fondacija. “Jedna od vodećih projektnih intervencija je uspostavljanje i stavljanje u funkciju digitalne platforme za koordinaciju koja će služiti za umrežavanje, za dijalog, za razmjenu informacija o planiranim, tekućim i realiziranim intervencijama u domenu prava djece i jačanje kapaciteta djece i mladih, ali i razmjenu dobrih praksi između ključnih aktera dječije zaštite čime će se u konačnici poboljšati predanost naše zemlje za provedbu Konvencije o pravima djeteta,” ističe Hukić. Platforma je zamišljena kao alat za prikupljanje podataka o stanju dječijih prava u Bosni i Hercegovini i informisanije izvještavanje BiH prema Odboru za prava djeteta UN-a. 

Djeca i mladi zaslužuju priliku da se njihov glas čuje prilikom donošenja odluka koje se tiču kvalitete njihovog života i budućnosti. Tin Bender Dobarčić je trinaestogodišnjak iz Sarajeva koji u okviru neformalne grupe radi na projektu. “Vjerujem da će ova platforma koju sada gradimo doprinijeti da se naši i da se glasovi mladih ljudi čuju i da dođu do donosioca odluka koji će ih onda iskoristiti da nama poboljšaju svijet jer ipak je to budućnost za nas, za mlade i mi ćemo u njoj živjeti,” rekao je Tin. 

Platforma je rezultat agažmana i učešća predstavnika vlasti, akademske zajednice i međunarodnih nevladinih organizacija i kao takva pruža priliku za nove mogućnosti i snažniji angažman za zaštitu prava djece. Obukama djece i mladih o temama zagovaranja, dječjih prava, sigurnosti na internetu, poštivanjem prava u njihovim lokalnim zajednicama obuhvaćena su i najranjivija djeca iz 20 opština širom Bosne i Hercegovine, među kojima je i Merima Osmanović iz Udruženja mladih Trik iz Kalesije. Svjesni smo činjenice da je pandemija doprinijela još više da djeca budu pasivna te i nakon lockdown-a i online nastave djeca sve više vremena provode u online svijetu i na društvenim mrežama. Problem koji zapravo rješavamo jeste sama pasivnost, s obzirom na to da smo kroz istraživanja uvidjeli da djeca i mladi nisu upoznati sa postojanjem ni Udruženja mladih TRIK u Kalesiji, niti sa postojanjem Centra za mlade, koji su stvari, jedan ogroman resurs za njihovo sigurno odrastanje i usavršavanje njih kao ličnosti, koje mogu iskoristiti za svoju budućnost,” kaže Osmanović.

Sistemskim rješenjima i zajedničkim naporima organizacija i institucija, uz predanu podršku Evropske unije, projekat Povezivanje tačaka poručuje svim mladima da je njihov glas bitan.