Šta je Evropska godina vještina 2023?

Evropska godina vještina 2023 omogućit će novi zamah za postizanje socijalnih ciljeva EU 2030, da najmanje 60% odraslih ostvari osposobljavanje......

  • Evropska godina vještina 2023 omogućit će novi zamah za postizanje socijalnih ciljeva EU 2030, da najmanje 60% odraslih ostvari osposobljavanje svake godine i najmanje 78% zaposlenje.
  • Inicijativa će pomoći i u ostvarivanju ciljeva Digitalnog kompasa za 2030, da najmanje 80% odraslih posjeduje osnovne digitalne vještine i 20 miliona zaposlenih IT stručnjaka u EU.
  • Trenutno više od tri četvrtine preduzeća u EU ističe da ima poteškoća u pronalaženju radnika s potrebnim vještinama, dok se samo 37% odraslih redovno obučava.
  • Indeks digitalne ekonomije i društva pokazuje da 4 od 10 odraslih osoba i svaka treća osoba koja radi u Evropi nemaju osnovne digitalne vještine.
  • Žene su nedovoljno zastupljene u zanimanjima i studijima povezanim sa tehnologijom, a samo 1 od 5 IT stručnjaka i 1 od 3 diplomanta nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) su žene.
  • Kako će Evropska godina vještina ostvariti svoje ciljeve?

– događaji i kampanje podizanja svijesti za podršku zajedničkom učenju partnera u usavršavanju i ponovnom usavršavanju;

– poseban fokus će biti na aktiviranju većeg broja ljudi za tržište rada, posebno žena i mladih, naročito onih koji trenutno nisu u obrazovanju, zaposlenju ili osposobljavanju.

  • Za Evropsku godinu vještina, EU će graditi na svojim postojećim inicijativama i programima, uz značajne nivoe finansiranja i tehničke podrške.
  • Evropska godina vještina bit će međusektorska tema u programima EU na koje će se pojedinci i organizacije moći prijaviti.

 

#EUzaBiH #EvropskaGodinaVještina #EuropeanYearOfSkills

Više informacija o Evropskoj godini vještina možete pronaći na: 

https://year-of-skills.europa.eu/index_en