Vladavina zakona

Vladavina prava i borba protiv korupcije su dva pojma koja se često spominju zajedno. Ustvari, borba protiv korupcije je samo jedan dio veće slike koja se zove vladavina prava.

Pod vladavinom prava podrazumijeva se poštivanje nekoliko principa, koji su stari koliko i prve države, a utvrđeni su u doba antičke Grčke. Osnovni princip je da su svi jednaki pred zakonom. Drugim riječima, na visinu kazne utječe težina počinjenog djela, a ne rodbinske, stranačke i druge slične veze.

Efikasno pravosuđe također je jedan od osnovnih principa. To znači da pravosudne institucije, tužilaštva i sudovi ne samo trebaju, nego i moraju, u najkraćem roku donijeti odluku o nekom slučaju. Činjenica da u BiH postoje slučajevi u kojima se istrage, suđenja te konačno početak izvršenja kazne ponekad odlažu po nekoliko godina, znači da bh. pravosuđe nije adekvatan prikaz vladavine prava.

Prema istraživanju objavljenom na internetskoj stranici eu-monitoring.ba, trajanje suđenja u parničnim postupcima u BiH u prosjeku traje 354 dana. U sporovima na osnovu diskriminacije, prosječna dužina suđenja je 718 dana te, konačno, 313 dana u radno-pravnim sporovima.
Štaviše, postoje brojni slučajevi u kojima sudski sporovi traju duže i od nekoliko godina, a u nekim slučajevima duže i od 10 godina. U brojnim takvim slučajevima građani koji pravdu pokušavaju dobiti putem suda ulažu žalbe Ustavnom sudu BiH zbog neprimjereno dugog sudskog postupka. Ovaj Sud je, po osnovu tih žalbi, u proteklih 10 godina donio više od 1.400 odluka, čime su nadležne vlasti na različitim nivoima bile obavezne isplatiti 1,8 miliona KM na ime odštete podnosiocima žalbe.

Poređenja radi, prosječna dužina trajanja parnica u građanskom pravu u zemljama EU iznosi 282 dana. U ovom segmentu prednjače Litvanija, u kojoj se ovakvi sporovi rješavaju za 55 dana, Austrija sa 129 i Češka sa 154 dana. Sa prosječnim trajanjem sudskih postupaka, BiH je u rangu sa Slovenijom i Bugarskom, dok u Hrvatskoj, Italiji i Malti parnični procesi traju znatno duže nego u BiH: u Hrvatskoj 498, u Italiji 533, a na Malti 889 dana.

Još jedan važan segment je provođenje odluka. Konačne i izvršne odluke sudova, bez obzira da li se radi o općinskom, vrhovnom ili ustavnom sudu, moraju se provesti bez odlaganja. O njima se ne daju komentari, one se jednostavno provode, bez obzira na to da li ih neko odobrava ili ne.

Show Buttons
Hide Buttons