NAGRADNO TAKMIČENJE: Moje putovanje Evropom


Mladi ste i želite putovati Evropom i upoznati druge kulture i običaje? Imate ideju koje države želite posjetiti? Napravite originalni plan putovanja i možda upravo vi osvojite jednu od 3 nagrade od po 1.000 EUR za putovanje Evropom koje dodjeljuje Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini!

Poziv za učešće i propozicije nagradnog takmičenja

Mladi ste i želite putovati Evropom i upoznati druge kulture i običaje? Imate ideju koje države želite posjetiti?

Napravite originalni plan putovanja i možda  upravo vi osvojite jednu od 3 nagrade od po  1.000 EUR za putovanje Evropom koje dodjeljuje Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini!

Svi sretni dobitnici trebaju u toku i po povratku s putovanja pripremiti i na društvenim mrežama podijeliti putopisne reportaže koje će mladima u BiH prenijeti poruke o vrijednostima Evropske unije i prednostima putovanja i upoznavanja različitih kultura. Reportaže trebaju sadržavati tekstualni, foto i/ili video sadržaj.

Kako učestvovati u nagradnom takmičenju?

Napravite originalni plan putovanja koji će obuhvatiti odgovore na sljedeća pitanja:

 • Koje destinacije i znamenitosti u Evropskoj uniji želite posjetiti?
 • Zašto su te destinacije interesantne?
 • Na koji način će posjeta ovim destinacijama i znamenitostima proširiti vaša saznanja o temeljnim vrijednostima Evropske unije?
 • Na koji način biste podijelili svoja iskustva sa mladima u BiH?
 • Koji je vaš plan putovanja? Kako namjeravate putovati, gdje planirate odsjedati?
 • Koje troškove i u kojem iznosu planirate u toku vašeg putovanja?
 • Zašto baš ti trebaš osvojiti ovu nagradu?

Takmičenje se realizuje u tri ciklusa, i u svakom će biti dodijeljena po jedna nagrada od 1.000 EUR.

Rokovi za predaju prijava na nagradno takmičenje su:

 • 15.7.2019.
 • 15.8.2019.
 • 15.9.2019.

Pravo učešća na ovom takmičenju imaju svi građani BiH od 18 do 35 godina na dan predaje aplikacije.

Prijave na nagradno takmičenje se trebaju dostaviti na email adresu T2EU@EUinfo.ba

Pozivamo zainteresovane da prije slanja prijave pročitaju propozicije i pravila nagradnog takmičenja.

 

Propozicije i pravila nagradnog takmičenja

Moje putovanje Evropom

ČLAN 1: ORGANIZATOR

Info centar Evropske unije u BiH, Skenderija 3a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu: Organizator) ovim putem javno objavljuje pravila za Nagradno takmičenje „Moje putovanje Evropom“ u 2019. godini (u daljem tekstu: Nagradno takmičenje). Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, učesnici prihvataju ova Pravila.

ČLAN 2: TRAJANJE NAGRADNOG TAKMIČENJA

Nagradno takmičenje će se realizovati od 15.6.2019. od 12:00 sati do 15.9.2019. do 23:59 sati, što predstavlja period u kojem će se prijave primati putem dole navedene email adrese.

ČLAN 3: PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Nagradnom takmičenju imaju sve fizičke osobe, u dobi od 18 do 35 godina na dan predaje prijave na takmičenje, koji su državljani Bosne i Hercegovine i s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim uposlenika Info centra Evropske Unije u BiH, Delegacije EU u BiH i Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH, te članova njihovih užih porodica (u daljem tekstu: Učesnik). Učesnik treba da posjeduje putnu ispravu (pasoš) koja je važeća najmanje do 31. decembra 2019.

ČLAN 4: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOM TAKMIČENJU

Osoba koja želi učestvovati u Nagradnom takmičenju treba napraviti originalni plan putovanja koji će obuhvatiti odgovore na sljedeća pitanja:

 • Koje destinacije i znamenitosti u Evropskoj uniji želite posjetiti?
 • Zašto su te destinacije interesantne?
 • Na koji način će posjeta ovim destinacijama i znamenitostima proširiti vaša saznanja o vrijednostima Evropske unije?
 • Na koji način biste podijelili svoja iskustva sa mladima u BiH, koristeći društvene mreže i druge komunikacijske kanale?
 • Koji je vaš plan putovanja? Kako namjeravate putovati, gdje planirate odsjedati?
 • Koje troškove i u kojem iznosu planirate u toku vašeg putovanja?
 • Zašto baš ti trebaš osvojiti ovu nagradu?

Prva stranica plana putovanja treba sadržavati sljedeće informacije:

 • Ime i prezime podnosioca prijave
 • Datum i mjesto rođenja
 • Državljanstvo (ili državljanstva ukoliko ih ima više)
 • Broj važeće BiH putne isprave (pasoš) i datum do kojeg važi putna isprava
 • Adresa stanovanja
 • Broj telefona/mobitela
 • Email adresa

Ukoliko planirate putovati s članom porodice, prijateljem/prijateljicom, ili drugom osobama, čije troškove putovanja planirate djelomično ili potpuno pokriti iz nagrađenog iznosa, tada Učesnik Nagradnog takmičenja treba i za saputnike navesti gore navedene osobne informacije.

Plan putovanja treba biti u PDF formatu, i može sadržavati tekst (veličina fonta min. 11), fotografije, tabele i grafičke elemente kao što su skice, grafikoni, crteži, dijagrami i druge ilustracije. Poželjno je da pregled troškova putovanja bude predstavljen tabelarno. Plan putovanja ne može biti duži od 8 (osam) A4 stranica uključujući tekst, fotografije i druge elemente.

Prijave na nagradno takmičenje se trebaju dostaviti na email adresu T2EU@EUinfo.ba u periodu trajanja nagradnog takmičenja. Sve prijave pristigle nakon isteka roka za predaju neće se uzimati u razmatranje.

Premet emaila treba sadržavati riječ „Prijava“, te ime i prezime Učesnika Nagradnog takmičenja.

Sve prijave automatski postaju vlasništvo Organizatora. U razmatranje će se uzimati samo one prijave koje budu pripremljene i predate u skladu s ovdje navedenim Pravilima.

ČLAN 5: NAGRADNI FOND I CIKLUSI NAGRADNOG TAKMIČENJA  

Na osnovu odredbi ovih Pravila, tri učesnika Nagradnog takmičenja će biti nagrađena sa po jednim vaučerom u vrijednosti od po 1.000 (jedna hiljada) EUR. Navedeni iznos treba biti u cijelosti potrošen za troškove putovanja koje je predstavljeno u pobjedničkom planu putovanja.

Takmičenje se realizuje u tri ciklusa, i u svakom će biti dodijeljena po jedna nagrada od 1.000 EUR.

Rokovi za predaju prijava na nagradno takmičenje su:

 1. 1.   Ciklus: 6.2019. od 00:00 sati – 15.7.2019. do 23:59 sati
 2. 2.   Ciklus: 7.2019. od 00:00 sati – 15.8.2019. do 23:59 sati
 3. 3.   Ciklus: 8.2019. od 00:00 sati – 15.9.2019. do 23:59 sati

Učesnik Nagradnog takmičenja ima pravo predati najviše jednu prijavu u toku svakog od tri ciklusa. Ukoliko predloženi plan iz jednog ciklusa nije izabran kao pobjednički, Učesnik ima pravo isti plan (koji može biti neizmijenjen, ali i poboljšan u cilju povećanja šansi za osvajanje nagrade) predati za naredni ciklus takmičenja. Dobitnik nagrade u jednom ciklusu nema pravo učešća u narednim ciklusima ovog Nagradnog takmičenja.

ČLAN 6: IZBOR I PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Odbor za procjenu prijava na Nagradno takmičenje će bodovati svaku važeću pristiglu prijavu, ocjenjujući tekstualni i vizuelni sadržaj kojim je Učesnik ponudio odgovore na pitanja navedena u Članu 4. ovih Pravila nagradnog takmičenja.

Dobitnik nagrade svakog od tri ciklusa će biti proglašen najviše 15 dana od isteka roka za prijavu. Dobitnici nagrada će biti informisani emailom, a njihova imena (i pobjednički planovi putovanja bez osobnih podataka) će biti oglašeni na društvenim mrežama (i internet stranci) Info centra Evropske unije u BiH EUinfo.ba.

ČLAN 7: REALIZACIJA NAGRADA

Isplate nagrada se mogu vršiti direktno na račune putničkih agencija, prijevoznika, pružaoca smještaja i/ili Dobitnika nagrada, u omjeru koji će biti dogovoren između Dobitnika i Organizatora. Sve ključne troškove putovanja Dobitnik je dužan opravdati Organizatoru validnim dokazima/računima.

Nagradno putovanje treba biti započeto u periodu od najviše 60 dana od dana objavljivanja imena dobitnika, i završeno u periodu od najviše 15 dana od prvog dana putovanja.

Svi dobitnici su obavezni u toku i po povratku s putovanja pripremiti i na društvenim mrežama objavljivati putopisne reportaže koje će mladima u BiH prenijeti poruke o vrijednostima Evropske unije i prednostima putovanja i upoznavanja različitih kultura – u skladu sa prijedlogom iz plana putovanja i prema dogovoru sa Organizatorom. Reportaže trebaju sadržavati tekstualni, foto i/ili video sadržaj.

Dobitnik ustupa Organizatoru prava na korištenje svih dostavljenih i objavljenih radova, reportaža i A/V materijala u okviru takmičenja.  Dobitnici moraju biti autori objavljenih i dostavljenih tekstova i A/V materijala. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede autorskih prava i drugih prava trećeg lica od strane Dobitnika.

Obaveza Dobitnika je da posjeduje putno zdravstveno osiguranje za svaki dan putovanja, te da vodi računa o svim aspektima sigurnosti za vrijeme realizacije nagradnog putovanja. Organizator nije odgovoran za bilo kakve negativne posljedice koje mogu proizići u toku realizacije nagradnog putovanja.

Učesnici u Nagradnom takmičenju ne mogu zahtijevati nagradu u većem iznosu ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima.

Realizacijom nagrade ili istekom roka za realizaciju nagrade prestaju sve dalje obaveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

ČLAN 8: PONAŠANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA U SKLADU S PRAVILIMA

Učesnici Nagradnog takmičenja i Dobitnici trebaju se pridržavati pravila ponašanja na društvenim mrežama i drugim oblicima i kanalima Internet i javnih komunikacija.

Organizator zadržava pravo da isključi Učesnika iz takmičenja ili diskvalifikuje Dobitnika bez navođenja posebnog razloga, ako taj učesnik osobno ili kroz njegove/njene profile na društvenim mrežama pokaže znakove neprimjerene komunikacije ili prekrši navedena pravila.

Organizator nije odgovoran za bilo kakve tehničke probleme u vezi sa učešćem u takmičenju, uključujući i moguće zastoje u funkcionisanju email adrese, koji su izvan kontrole Organizatora.

ČLAN 9: PUBLICITET I OBRADA PODATAKA

Učešćem u ovom Nagradnom takmičenju, Učesnici su saglasni da se, ako postanu Dobitnici, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u online, štampanom, zvučnom i video materijalu. Učestvovanje u ovom nagradnom takmičenju, Učesnici su saglasni da pristaju na obradu svih ličnih podataka unesenih u aplikaciju. Obrada linčnih podataka podrazumijeva arhiviranje podataka u svrhu kontakiranja Dobitnika te dokaza o učešću u Nagradnom takmičenju. Organizator se obavezuje postupati s ličnim podacima u skladu s Općom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka i privatnosti osoba.

ČLAN 10: IZMJENE I PREKID NAGRADNOG TAKMIČENJA

Nagradno takmičenje može se izmijeniti ili prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o izmjenama ili prekidu Nagradnog takmičenja biti obavješteni putem društvenih mreža i internet stranice Organizatora.

ČLANAK 11: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve troškove poreza, obaveza niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenima na ovom Nagradnom takmičenju.

ČLAN 12: RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika Nagradnog takmičenja nadležan je sud u Sarajevu.

Propozicije i pravila Nagradnog takmičenja „Moje putovanje Evropom“ objavio je Info centar Evropske unije u BiH, 14. juna 2019.

Show Buttons
Hide Buttons