Pitanja i odgovori

Šta je Erasmus Mundus?

Erasmus Mundus je program saradnje i promocije mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja pokrenut od strane Evropske komisije u ime zemalja članica Evropske unije sa ciljem da promoviše Evropsku uniju kao centar znanja i kvaliteta u cijelom svijetu.

Jedan od ciljeva je i povećanje intreresovanja studenata iz trećih zemalja da studiraju na univerzitetima u EU. Evropski savjet je još 2006. godine donio odluku o povećanju broja stipendija za Zapadni Balkan kako bi time poboljšao lične kontakte ljudi iz ovog regiona. U okviru inicijative za povećanje stipendija za region Zapadnog Balkana za školsku 2008/09 godinu izdvojeno je čak 6 miliona eura iz IPA fondova. Dio novca namijenjen je studentima i nastavnicima Univerziteta u Sarajevu, a jedan manji dio studentima i nastavnicima drugih bh univerziteta, te zaposlenicima u sektoru javne administracije, javnih i privatnih preduzeća.

Šta je Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW)?

EMECW program predstavlja šemu saradnje i mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja.

Evropska komisija je pokrenula ovu inicijativu da učvrsti saradnju između visokoobrazovnih institucija izvan EU sa EU univerzitetima. Cilj je stimulisati razmjenu studenata, istraživača i akademskog osoblja i podržati mobilnost, posebno iz zemalja koje nisu članice EU ka zemljama EU. Formirani su konzorciji za različite geografske regije. Studenti, istraživači i osoblje iz regije se prijavljuju odabranim konzorcijima.

Da li je potreban certifikat o znanju stranog jezika prilikom apliciranja na programe?

U najvećem broju slučajeva potrebno je da znanje jezika (i to najčešće engleskog) bude potvrđeno određenim certifikatom. Ovaj zahtjev zavisi od samog programa na koji se prijavljujete.  Neki fakulteti ne postavljaju kao uslov koji mora biti ispoštovan prilikom same prijave dobijen certifikat, ali traže da se navede datum polaganja nekog od zvaničnih testova (kao što su IELTS, TOEFL i sl.). U tom slučaju biće Vam ostavljen određeni rok da dostavite odgovarajući certifikat. Imajte na umu da ovi rokovi ne traju dugo, najčešće se radi o dodatnih mjesec dana. Svakako prilikom konkurisanja postavite ovo pitanje kontakt osobi navedenoj na sajtu odgovarajućeg EMCCs/EMJDs programa tj. pitajte je da li je moguća naknadna dostava takvog certifikata.

Da li je potrebno imati diplomu završenog fakulteta u toku prijavljivanja?

Svaki program ima svoje kriterije u pogledu zahtjeva za diplomom prilikom prijavljivanja. Neki master programi će Vam dozvoliti da prilikom prijavljivanja nemate završene osnovne studije i ostaviće Vam primereni rok da im dostavite uvjerenje o diplomiranju. Imajte na umu da ovaj rok nije dugačak – prije su u pitanju nedjelje, nego mjeseci. U svakom slučaju, ukoliko u trenutku prijavljivanja ne ispunjavate ovaj zahtjev najbolje je kontaktirati tzv. contact person odgovarajućeg EMMCs/EMJDs programa.

Ono što je potrebno priložiti od dokumenata je najčešće i lista svih ispita sa ocjenama, naravno prevedeno na engleski jezik.

Šta je to motivaciono pismo?

Motivaciono pismo je sastavni dio svake prijave za stipendije. Slanje biografije bez motivacionog pisma predstavlja nepotpunu prijavu i umanjuje Vaše šanse na datom konkursu.

Motivaciono pismo sadrži Vaše lično obraćanje onima koji su zaduženi za selekciju kandidata. Ono ima za cilj da kandidata predstavi u što boljem svjetlu i da Vas približi ljudima koji vrše selekciju.

Kako napisati motivaciono pismo?

Motivaciono pismo jeste forma kraćeg eseja, često ne dužeg od 700-800 riječi. Najbolji način da se sastavi motivaciono pismo jeste da se njegov sadržaj razdjeli na više cjelina od kojih svaka odgovara jednom dijelu Vaše biografije. Najvažnije oblasti koje pismo treba da obuhvati jesu kandidatovo obrazovanje, prethodne stipendije i nagrade, radno iskustvo i akademski i poslovni ciljevi. Ostale kategorije koje mogu biti važne pri pisanju motivacionog pisma jesu volonterski rad, istraživački projekti i prezentacije, učešće na seminarima i konferencijama, pripadnost studentskim organizacijama, poznavanje jezika i ostale vještine.

Na početku pisma je neophodno upoznati čitaoca sa temom. To se najčešće radi sa jednom ili dvije rečenice u kojima se kandidat prvi put predstavlja i u kojima se naglašavaju one kategorije iz biografije koje su najbitnije za kandidata.

U razradi pisma treba biti jasan i precizan. Svaku cijelinu motivacionog pisma treba početi sa rečenicom koja uvodi u temu. Te rečenice su uvod u pasus i sadrže tzv. ključne reči.

Primjeri:

 • I have always chosen challenging courses and had an axcellent academic record.
 • My academic achievement is demonstrated by numerous scholarships I have recieved both at the high school and university level.
 • I have developed strong leadership skills, and know how to interact with a wide variety of other people whileworking several different jobs
 • I have done a fair amount of community service including…
 • My independent research projects have strengthened my skills in laboratory work and developed in me an eye for details.
 • Tutoring has taught me to work diplomatically and successfully with a wide variety of students.
 • Summer school abroad has played a large role in shaping my view of others and of cultural differences.

Svaka informacija u pismu mora biti konkretna. Drugim riječima, mora postojati razlog zašto kandidat obavještava o nekom svom iskustvu ili budućim planovima. Ako kandidat napiše da je bio praktikant u banci onda u nastavku mora da napiše i zašto je to bitno, npr. radom u banci sam stekao iskustvo, radne navike i upoznao sam način funkcionisanja velikog preduzeća.

Zatim, treba istaći svoje kvalitete, ali to mora biti argumentovano. Svaki kvalitet ili uspjeh o kojem kandidat obavještava čitaoce mora biti potkrepljen dokazima.

Na kraju motivaciono pismo treba zaključiti rečenicom koja je sinteza svega napisanog i koja ponovo stavlja akcenat na najvažnije vrline kandidata.

Takođe, bitno je obratiti pažnju na stil pisanja. Pisac mora da pazi da izbjegne pretjerivanja i klišee. Rečenice ne smiju biti preduge jer se time samo zbunjuje čitalac. Forma motivacionog pisma mora da bude jasna i konkretne cjeline jasno podjeljene. Ne treba zaboraviti ni tehničku stranu pisma, tj. pravopis, gramatika i punktuacija moraju biti pravilni.

U zavisnosti šta se traži od kandidata, neophodno je praviti razliku između pisma i eseja. Ako se na konkursu traži dostavljanje pisma onda se mora paziti na formu – prije uvoda obavezno je obraćanje čitaocu odgovarajućim izborom riječi, npr. Dear Mr/Ms, i na kraju je potrebna odjava sa npr. Sincerely, Faithfully i slično. Ne smije se zaboraviti ni potpis kandidata. Ukoliko se na konkurs šalje esej onda ništa od ovog pomenutog nije potrebno.

Šta treba da sadrži motivaciono pismo da bi prijava bila uspješna?

U motivacionom pismu kandidat bliže upoznaje čitaoce sa svojim kvalitetima. Na svakom konkursu najviše se cijene slijedeće osobine kandidata:

 • Dobro poznavanje datog polja za koje se prijavljuje
 • Motivacija, entuzijazam i ozbiljna zainteresovanost
 • Kreativnost i originalnost
 • Sposobnost riješavanja problema i dobro snalaženje u novim situacijama
 • Sposobnost da se sprovedu planovi i da se uspješno iznesu istraživanja, projekti ili teze
 • Vještina pisanja i izražavanja; Sklad misli i pisane reči
 • Zrelost, emocionalna stabilnost i sposobnost uspješnog prevazilaženja stresa i izazova
 • Vještine rada u grupi i liderstva
 • Vještina adaptacije, samostalnost i proaktivnost
 • Odgovornost
 • Posvećenost akademskim i poslovnim ciljevima i zdrava želja za uspjehom

Kandidat treba da pokuša da u pismu predstavi svoje vrline i da na taj način ubjedi selektore da je baš on/ona prava osoba za dati konkurs. Navedene osobine su ono što se traži i kandidat mora da pronađe način da se tako i predstavi, ali to ne smije biti prenaglašeno ili prepotentno.

Show Buttons
Hide Buttons